وب سایت اختصاصی مرکز تالیفات دکتر ترکمانیمرکز تالیفات دکتر ترکمانی :نام مرکز / نام شخص
دکتر محمد علی ترکمانی :مدیر مسئول
استان فارس - شیراز :آدرس
09177164940 :تلفن
m.a.torkamani@gmail.com :ایمیل


  • اولین کتاب مهندسی نرم افزار امن در ایران منتشر شد .